Bedrijfsaudit

Uw organisatie doorgelicht

Het doel van profit ondernemingen (de term zegt het zelf) is winst maken. De meeste bedrijven zetten hiervoor in op groei. In steeds moeilijker wordende busines omgevingen...

Vrij terecht roepen stagnerende cijfers of moeilijker groeitrajecten allerlei vragen op. En hoewel onontbeerlijk voor een correcte analyse is het duiden van kritische succesfactoren geen eenvoudig proces. Vaak remediëren we op symptomen zonder de échte problemen aan te pakken. Of zonder eens goed door te denken.

Wilt u succesvol zijn, beter presteren dan uw concurrenti? Dat kan dankzij strategische plannen en denken én een goed businessmodel.

Wat wij doen

Om u te helpen bij het stellen van de juiste diagnose op de weg naar juiste, duurzame verandering hebben wij onze AletschBusinessBox (AbB) Audit ontwikkeld. Even een stapje terug dus, met een correcte probleemanalyse voor een succesvolle remediëring: “reculer pour mieux sauter”… Doordenken, zo u het wil. 

Voor verbetertrajecten is zo’n grondige probleemanalyse haast niet te vermijden. 

De bedrijfsaudit of management audit is een uitgebreid onderzoek naar de prestaties van de   onderneming. Door observatie en gesprekken met medewerkers en deze te vergelijken met uw ambitie en de gemiddelde resultaten in gelijkaardige omgevingen kan een huidige stand van zaken worden weergegeven en wordt het verbeterpotentieel in kaart gebracht.

Wat is een audit

Auditing is het gedetailleerd in kaart brengen van de organisatie met de daarbij horende processen. Door gedetailleerd te kijken naar de organisatie, haar medewerkers en de klanten kan een goed beeld worden gevormd van de prestaties van een bedrijfsonderdeel.

In het specifieke geval van de bedrijfsaudit wordt gedurende een aantal weken in detail onderzocht / gesproken / geobserveerd

 • Medewerkers betrokkenen op alle beleidsniveaus / organisatielagen d.m.v. vastliggende vragen ter toetsing van strategische, tactische en operationele onderwerpen gepaard aan hun relevantie voor het organisatieniveau waarop de betrokkene actief is.
 • Documenten, processen, organisatie, aanwezige tools etc…. 

Mogelijke doelstellingen

 • Objectief inzicht in de belangrijkste bedrijfsperformance indicatoren vertaald naar zes beleidsdomeinen, “eerstmalig” betreft het hier een soort van nulmeting.
 • Discussie met management / directie over het te voeren beleid op basis van een zichtbaar gemaakt verbeterpotentieel.
 • Helder inzicht in de positie en de prestatie van de sales organisatie.
 • Zichtbaar maken van veranderingen in de tijd (zie ook nazorg-traject: 0-, 1- en n-metingen).

 

Hoe wij dit doen

Zes belangrijke beleidsdomeinen worden door observatie, gesprek en screening van documenten en processen grondig bestudeerd.

1. Strategie 

 • Visie, missie, kernwaarden, geformaliseerde strategie en vertaling ervan naar de beleidsdomeinen 
 • Waardestrategie, groeistrategie, business model 
 • Correcte identificatie van de targetmarkt en de mogelijkheid tot aanpassing aan een wijzigende markt i.f.v. correct klantprofiel voor kwalificatie
 • Strategie in lijn met visie, missie en kernwaarden van de onderneming

2. Marketing

 • Relevantie en effectiviteit voor beslissingsnemers in uw markt van waardevoorstellen en de verkoopboodschap
 • Meetbaarheid van marketing-efort als functie van de verkopen
 • Marketingmix
 • Leadgeneratie

3. Functionele entiteiten - organisatie & metingen  

 • Los te laten op functionele entiteiten volgens projectscope
 • Efficiënte processen & procedures? Bijdragend tot winstmaximalisatie?
 • Organisatie
 • Plannen van aanpak?
 • Aanwezigheid van KPI’s, het effectief meten, rapporten en managen van KPI's, (management) dashboard
 • Managerial role: meten, sturen, bijsturen, coaching,... 

 

4. Tools & technologie

 • Gebruik van technologie door sales- en marketingteams voor de maximalisatie van winstgevendheid (effectiviteit tools i.f.v. doelstelling)

5. Bedrijfscultuur

 • Typologie van de bedrijfscultuur  
 • Niveau van tevredenheid en motivatie van de medewerkers
 • Effectieve communicatie tussen de afdelingen of individuele medewerkers

6. HR

 • Rollen en verantwoordelijkheden, functiebeschrijvingen, organisatiestructuur 
 • Assessment van medewerkers op alle beleidsniveaus
 • Juiste resources & infrastructuur voor het bereiken van de doelen
 • Het aantrekken en trainen van medewerker
 • Procedures voor instroom, doorstoom en uitstroom van medewerkers
 • Verwachtingen van uw medewerkers
 • Verloningsschema’s, vergoeding medewerkers voor het behalen van doelstellingen
 • Aanwezigheid van de nodige processen & procedures voor HR & HR beleid 


Onze audit is modulair.

Dit betekent dat we wendbaar en flexibel zijn. 

 • U kan hem loslaten op elk functioneel domein
 • We kunnen hem in functie van uw zorgen uitbreiden naar andere beleidsdomeinen
 • We kunnen de zes vragenreeksen loskoppelen, combineren of vragen toevoegen op maat van uw bezorgdheden 

Het échte nut van de sales audit  

Na doordenken volgt doorzetten.

De audit is een instrument. Naast een schat aan door ons geobjectiveerde informatie levert hij een rapport op met scoring van uw prestaties ten aanzien van beste praktijken in het vak. Het rapport van ca. 100 bladzijden met input op maat gaat gepaard met de opmaak van een plan van aanpak én een gezamenlijke discussie over de uitkomst ervan.

Na doorzetten volgt doorduwen. 


Bij ons geen “leave the report on the desk and goodbye" mentaliteit. Met het rapport begint het pas écht voor ons.  Het rapport vormt de basis voor een succesvol implementatietraject voor de organisatie. U heeft de lead, Satix ondersteunt het project en gidst u met ervaren en bekwame hand.
We werken niet voor u, maar met u.

Uiteindelijk zijn de eerder opgesomde voordelen ondergeschikt aan de werkelijke resultaten die het onderzoek oplevert op voorwaarde van omzetting van de verbeterplannen naar de operatie: een succesvolle toekomst voor uw bedrijf. 


Het continu meten en doormeten van mensen en processen leidt tot bedrijfsgroei en betere resultaten, wat dan weer stevig pleit voor nazorgtrajecten.

 

 

Dit artikel delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn